AlzeCure stöds av           

jtemplate.ru - free Joomla templates

Sjukdomar

Alzheimers sjukdom

I Sverige har drygt 100 000 personer Alzheimers sjukdom. Orsakerna till sjukdomen är i stort sett okända, men de viktigaste riskfaktorerna är hög ålder och ärftlighet. Sjukdomen kan uppträda tidigt, mellan 40 och 65 år, men är vanligast efter 65 år.

Vid Alzheimers sjukdom dör nervcellerna i hjärnan onormalt fort. Områden av hjärnan som brukar drabbas är ”hjärnans minnescentral” (hippocampus), tinning- och hjässlober. Varför nervcellerna dör vet man inte. Men forskningen har kartlagt skadorna i hjärnan och de kemiska signalämnen som är förändrade. De kemiska signalämnena behövs för att nervcellerna ska kunna kommunicera med varandra så att hjärna och kropp kan fungera. En sådan kemisk substans är acetylkolin. Vid Alzheimers sjukdom har hjärnan brist på acetylkolin men kan också ha för lite av andra signalsubstanser som serotonin, noradrenalin och dopamin.

Symtom

De första tecknen på Alzheimers sjukdom förutom minnet är svårigheter att hitta ord, uttrycka sig och förstå. Svårigheter med tidsuppfattning (år, månad och dag) är också vanligt. Så småningom får den drabbade svårighet med att hitta i omgivningen, att läsa, skriva och räkna eller klara praktiska saker. En del får problem med varseblivningen och har svårt att känna igen det de ser. Det blir svårare att resonera och planera.

Utmärkande är att symtomen kommer successivt. Det kan därför vara svårt att kartlägga när problemen egentligen började. Symtomen kan också variera från person till person.

Behandling

Det är viktigt att behandla sjukdomen så snart diagnosen väl har ställts. Idag finns två grupper av läkemedel mot Alzheimers sjukdom, som på olika sätt hjälper signalerna mellan hjärncellerna att gå fram.

Kolinesterashämmare: populärt kallad ”bromsmedicin”. Läkemedlet ser till att hjärnan bättre utnyttjar signalsubstansen acetylkolin som hjärnan själv bildar.

NMDA-hämmare: Läkemedlet minskar nivåerna av glutamat som är skadligt för nervcellerna.

Ökad mängd acetylkolin förbättrar minnesfunktionen hos många och ofta blir också uppmärksamheten och koncentrationsförmågan bättre, vilket i sin tur kan ge mindre passivitet och oro. De praktiska funktionerna kan förbättras, vilket kan underlätta vardagliga aktiviteter som att klä på sig, använda telefonen och koka kaffe. Sömnstörningar, oro, depression och vanföreställningar är symtom som också kan minskas med rätt medicin. 

 

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk progressiv neurologisk sjukdom och är en av de vanligaste neurologiska åkommorna. Den medför ett successivt tilltagande, huvudsakligen motoriskt, handikapp. Sjukdomen drabbar främst de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin. Dessa nervceller bryts ner och förstörs vilket gör att hjärnan får brist på dopamin. Symtom får man när dopaminhalten i ett speciellt område av hjärnan (striatum) har sjunkit till mindre än 50 % av normal halt.
Eftersom dopamin bland annat behövs för kontroll av muskelspänning och jämna rörelser är huvudsympymtomen rörelsehämning, skakningar och muskelstelhet. Sjukdomen leder även ofta till psykiska symtom så som initiativlöshet och depression. Den behandling som finns tillgänglig idag är symtomlindrande och bygger framför allt på att tillföra dopamin receptor stimulerande substanser.

 

ALS

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som påverkar nervceller i hjärnan och ryggmärgen. Motorneuron går från hjärnan till ryggmärgen och från ryggmärgen till musklerna i alla delar av kroppen. Den progressiva degenereringen av motorneuron i ALS leder till slut att dessa dör. När motorneuronen dör förlorar hjärnan sina möjligheter att initiera och kontrollera muskelrörelser. Detta leder till att patienter i senare stadier av sjukdomen kan komma att bli helt förlamade. 

 

Andra neurodegenerativa sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar är den gemensamma benämningen på sjukdomar som långsamt förtvinar nervsystemet. Exempel på andra neurodegenerativa sjukdomarna än de ovan är t.ex.:

Lewybody demens (LBD) som är en demensform som liknar både Alzheimers
 och Parkinsons sjukdom.

Frontallobsdemens där nervcellerna i den främre delen av hjärnan är drabbade.

Huntingtons sjukdom som påverkar muskelkoordination och kognitiv förmåga. Denna sjukdom har en stark ärftlig komponent.